eelbrain.plot.TopoArray.set_name

TopoArray.set_name(name)

Set the figure window title