eelbrain.plot.Topomap.set_name

Topomap.set_name(name)

Set the figure window title